Via Latus in transitie


Van bouwsociëteit naar vastgoednetwerk

Het bestuur van Via Latus houdt haar doelstellingen continu tegen het licht en bekijkt daarbij of deze nog passen bij de sociëteit en de huidige tijdgeest. Een jaar na ons 10-jarig jubileum gaan we onze koers bijstellen: Via Latus beweegt van bouwsociëteit naar vastgoednetwerk.

In dit document zetten we kort uiteen welke redenen hieraan ten grondslag liggen, wat onze visie is en welke doelenstellingen we hebben. We staan aan het begin van deze transitie die we samen met de leden definitief moeten vormgeven.


Aansluiting behouden en toekomstvast acteren

De afgelopen periode heeft het bestuur zich verdiept in de toekomst van de sociëteit. Met name in de krachten van het collectief, de potentie daarvan en verdieping in de wensen en signalen vanuit de achterban. In tijden van een veranderende economie willen wij als collectief sterk staan én blijven staan. Kortom: hoe blijven we toekomstvast acteren?

De eerste stap in het gehele traject was een brainstormsessie met de klankbordgroep eind 2013. Hieruit ontstonden de werkgroepen Communicatie en Structuur met de opdracht concrete bevindingen en aanbevelingen voor de toekomst van Via Latus op tafel te leggen. Op advies van deze werkgroepen is het bestuur ook gaan praten met young potentials buiten de sociëteit. Dit om de aansluiting met deze groep niet te verliezen. Hoe zien zij Via Latus, wat verwachten zij én wat hebben zij te bieden? Signalen vanuit deze groep hebben onze statuur als sociëteit mede in heroverweging gebracht.

Duidelijk is dat binnen Via Latus een enorme schat aan ervaring, kennis en inspiratie aanwezig is. Dat maakt ons sterk! Echter vraagt dit wel verdergaande interactie en participatie van alle betrokken partijen (ook van aanverwante netwerken). Het bestuur heeft daarom na alle bijeenkomsten en vele gesprekken besloten de transitie in te zetten naar vastgoednetwerk. Kernwaarden: openheid, duidelijkheid en vertrouwen. Met behoud van deze waarden verbreden wij ons netwerk om een nog sterker collectief te worden binnen de totale waardeketen. Dit alles met een interactieve, inspirerende en participerende ledengroep.

Het predicaat sociëteit, met een ‘oude tijd ‘ associatie, laten wij dus achter ons en we opereren meer dan voorheen als exclusief vastgoednetwerk. Elkaar toegevoegde waarde bieden is van groot belang. Maar vergeet niet: Via Latus is en blijft ook de omgeving waar sfeer en gezelligheid in een vertrouwde setting een rol spelen.


Missie statement

Via Latus zet zich in voor een toekomstgerichte versterking van de concurrentiepositie binnen het werkveld van onze leden: de driehoek Antwerpen, Rotterdam en Eindhoven. Innovatie, inspiratie, interactie en toegevoegde waarde leveren zijn daarin kernbegrippen. Het is dan ook noodzakelijk dat we binnen het bedrijfsleven en de (regionale) overheid optimaal kennis en ervaring delen en slimme verbanden aangaan, maar vooral ook breder kijken. Verenigde kracht is te halen uit verbindingen met bijvoorbeeld kennisinstellingen en overheden.


Doelstellingen samengevat:

  • Versterkte concurrentiepositie van de leden met als werkgebied de driehoek Antwerpen, Rotterdam en Eindhoven. Breda als vestigingsplaats van Via Latus.
  • Via interactie en participatie leden verbinden.
  • Uitwisselen van kennis en ervaring binnen aanverwante netwerken.
  • Bijeenkomsten initiëren die zich richten op inspiratie en verrijking.De feitelijke transitie….

In transitie betekent dat we er niet van de ene op de andere dag zijn. Het is een geleidelijk, dynamisch proces dat wij als collectief willen doorlopen. Bijstelling en input vanuit diverse hoeken is vanzelfsprekend. Vanuit de programmering enerzijds en de bijdrage van onze leden anderzijds.Het bestuur van Via Latus